Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

                                                             Havne- og fartøjsbestemmelser

                                                                                                 for    

                                                                     Frederiksværk HAVN A.m.b.a.

                                

      I tilslutning til Vedtægter og Ordensreglemet for Frederiksværk Havn, godkendt af Kystinspektoratet,
      fastsættes følgende bestemmelser:
 
1.   Almindelige bestemmelser.:
      Al færdsel og ophold indenfor havnens område sker på eget ansvar.
      Hunde må kun medføres i snor. Ridning, ophold og færdsel på moler og skråninger samt fiskeri i
      havnen er forbudt.
 
2.   Havn, hjemsted og havnemærkat.:
      Ethvert fartøj skal være forsynet med navn og hjemsted, som er Frederiksværk. 
      Alle fartøjer – bortset fra gæstesejlere – skal være forsynet med gyldig havnemærkat,
      som udskiftes hvert år og skal anbringes synligt.
 
3.   Fortøjninger.:
      Det påhviler bådejerne at udføre fortøjninger mellem pæle og land på en forsvarlig måde,
      således at båden altid holdes klar af broer, pæle og nabofartøjer. Der skal mindst anvendes
      fortøjningsfjedre på 2 fortøjninger mod bro og selve for-tøjningerne skal svare til
      forsikringsselskabernes anbefaling. I havnen skal fortøjninger være af nylon og tykkelse mindst
      15 mm. Enhver anvendelse af bundfortøjning såsom ankre, betonklodser etc. er forbudt.
      Både skal tillige være forsynet med mindst 2 fendere på hver side af båden, i størrelse svarende til
      bådens vægt, men med minimum 80 mm. Havnefogeden eller havnebestyrelsen skal kunne godkende
      fortøjninger m.v. Hvis fortøjningerne ikke kan godkendes, kan havnen efter påtale udbedre manglerne
      på ejerens regning.
 
4.   Broerne.:
      Intet grej må efterlades på broerne. Der må ikke foretages forandringer på broerne. Der må
      anbringes en trappe uden at beskadige broen. Indhalerliner må ikke anbringes så de trækker broerne
      ud af leje. Indhalerliner fjernes 30.11., hvis pladsen ikke benyttes. Hvis den benyttes efter tilladelse fra
      havnefogeden, skal indhalerliner holdes klar af vandet for at forhindre fastfrysning i tilfælde af isvinter.
      Al unødig brug af ferskvand skal undgås. Slæbejoller fortøjes indenfor egen plads.
 
5.   Elektricitet.:
      Der kan uden vederlag aftages el til støvsugning, slibning, boremaskiner, opladning af
      batterier og lign. Enhver form for el-opvarmning i eller omkring båden kræver særlig tilladelse.
      Ønskes el til opvarmning, køleskab eller anden regelmæssig brug, kan en bimåler lejes, og forbruget
      betales. Der må ikke ændres på havnens elinstallationer.
 
6.   Mastekran.:
      Mastekranen er til fri afbenyttelse for havnens medlemmer. Benyttelse sker for egen
      regning og risiko, og evt. skader betales af brugeren. Max vægt 250 kg.
 
7.   Søsætning og optagning.:
      Aftales med havnefoged og vognmand og sker for fartøjs-ejerens regning og risiko.
      Både uden havnemærkat vil ikke kunne blive søsat/optaget uden særlig aftale og mod
      takstmæssig betaling. Højtryksspulere må kun anvendes efter aftale og uden kemikalier og uden, at
      den generer andre. Ved bådoptagning skal bådstativer være anbragt på plads inden optagning, således
      at optagning kan ske hurtigt. Bådstativer skal være solidt udført, således at båden står fast også i
      tilfælde af storm. Bådstativer skal være mærket med bådnavn. Bådstativer fjernes snarest efter
      søsætning og pladsen ryddes. Stativer anbringes sommeren over på de af havnefogeden anviste
      steder. Skal båden blive på land den følgende sejlsæson, træffes aftale med havnefogeden om plads på
      land. Telte over både samt opstilling af arbejdsskure m.v. kræver godkendelse af havnefogeden.
 
8.   Forsikring.:
      Alle fartøjer, der anbringes på havnens område skal være ansvars-forsikrede.
      Ønsker en bådejer at have sit fartøj i vandet i perioden 15/11 – 1/4, skal det aftales med havnefogeden.
      Båden skal have vinterforsikring og sikres med ekstra fortøjning.
 
9.   Pladsændring, ejerforhold, fartøjsdata, fremleje, udlån og ubenyttet plads.:
      Indbyrdes bytning af plads er kun tilladt med havnebestyrelsens skriftlige godkendelse. Det er ikke
      tilladt at benytte andre pladser end den tildelte. Ønsker en båd-ejer en anden plads, rettes skriftlig
      henvendelse til havnebestyrelsen. Enhver ændring af ejerforhold, bådtype, forsikringsforhold og
      adresseændring skal straks anmeldes til havnekontoret. Havnepladserne må ikke uden skriftlig
      godkendelse anvendes til udlån, fremleje, udlejning og kan derfor kun benyttes til ejers eget private
      fritidsfartøj. Såfremt en havneplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er havnen berettiget til at
      disponere over pladsen. Evt. indtægter tilfalder havnen. Enhver plads skal være forsynet et
      godkendtskilt, der angiver, om pladsen er optaget eller fri. Ved ferie sejlads angives forventet
      hjemkomstdato.
 
10. Tilsyn. Ansvar. Sejlads. Brug af skrue. Gummibåde m.v.
      Enhver bådejer har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, både i vand og på land. Synker et fartøj,
      skal det straks hæves. Havnen forbeholder sig ret til at få hævet fartøjet for ejerens regning og risiko.
      Ansvar for skade på eget eller andres fartøj, havneanlæg og materiel påhviler alene den pågældende
      skadevolder/ejer. Sejlads i havnen skal ske med forsigtighed og med max 3 knob. Det er forbudt at
      lade fartøjets skrue arbejde, når fartøjet er fortøjet, da skruevandet kan ødelægge havneanlæg samt
      være til gene for andre. Sejlads med motordrevne småbåde i havnen er forbudt.
 
      Godkendt af havnebestyrelsen den 11. november 1994.
Besøgende :151.023
 
Vi har netop modtaget besked om, at en af deltagerne på generalforsamlingen mandag den 22.11.2021 har i dag fredag den 26.11.2021 modtaget en positiv PCR test. Det kan derfor ikke udelukkes, at du muligvis har været i nærkontakt med en smittet. M
Med henvisning til den forsatte store usikkerhed omkringCORONA / COVID19 og hvilke muligheder forsamlingsforbuddet tillader, er det fra havnens bestyrelse besluttet at udsætte dette års havnefest til 2022.
Hej Andelshavere, Sejlere og andre brugere af havnen. Nyt ansigt på havnen, fredag den 15.10.2021 startede Karsten Louw i sit nye virke som assistent her på havnen.
Hej Sejler, Andelshaver, Gæster m.m.Vi gør hvad vi kan for at holde driften af havnen kørende så normalt som muligt, indenfor myndighedernes anbefalinger.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk
Vi har forsat flaskegas på lager, men der er sket en ændring i udvalget. Den blå CGI 2 kg. flaske er udgået permanent og erstattes af blå CGI 3 kg. De øvrige flaskestørrelser er klar til salg fra havnekontoret. se nedenstående,