Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Ordensreglement

 

for

 

Frederiksværk HAVN A.m.b.a.

 

Frederiksværk

Lystbådehavn


Havnens område:

Det til havnen hørende søområde

begrænses mod Arresøkanalen og Roskilde Fjord

af havnens ydre værker.

 

Sejladsen til havnen

foregår fra Roskilde Fjord.

 

Ordensbestemmelser og regler for sejlads

 

 

                                                                                               1.

Generelle bestemmelser

1.1.   Føreren af ethvert fartøj i havnen er pligtig at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement,

         der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havneopsynet.

1.2.   Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havne-opsynet under overtilsyn af 

         havnebestyrelsen.

1.3.   Inden for havnens område varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.

1.4.   Fiskerikontrollen har adgang til havnens område og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.5.   Havneopsynet skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men er i øvrigt pligtig til

         på forlangende at legitimere sig.

 

2.

Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1.   Ethvert fartøj, der ligger for anker inden for havnens søområde, kan af havneopsynet forlanges

         fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for fri og sikker besejling af havnen. Modsætter

         fartøjs-ejeren sig at flytte, eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynet fastsat tidsfrist, er

         dette berettiget til at foretage flytningen for fartøjs-ejerens regning.

2.2.   Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal

         have et passende mandskab ombord efter fartøjets størrelse og efter havneopsynets påbud. 

         Fartøjer, der ligger til ankers, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3.   Opankring inden for havnens søområde, uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet, må

         kun ske i nødsituation.

2.4.   Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser,

         bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf.

2.5.   For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfarts-styrelsen til enhver tid udfærdigede

         særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

2.6.   Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede

         fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der

         skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.7.   Fastliggende fartøjer må, bortset fra nødvendig forhaling ved ”lastning/losning”, reparation,

         brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.8.   Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havne-opsynet, og de henvises til at benytte

         de anviste pladser. Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.

2.9.   Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

         Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af fartøjs-ejeren, ligesom

         eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.

2.10. Fartøjet må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de

         dertil anbragte fortøjnings-redskaber.

2.11. Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter

         fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.12. Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen,

         uden havneopsynets tilladelse, og når det forlanges skal de slækkes for andre både.

2.13. Fartøjer skal ligge med fendere langs siden i nødvendigt omfang for at hindre, at de tørner mod

         hinanden.

2.14. Bliver det nødvendigt af pladshensyn, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de, som

         ligger nærmest bolværket, finde sig i, at mandskabet fra de uden for liggende fartøjer har fri og

         uhindret gang over dækket.

2.15. Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre

         fartøjer.

2.16. Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse.

2.17. Hvis havneopsynet skønner, at et fartøj er blevet forladt i havnen, er denne efter offentlig meddelelse

         berettiget til at tage det i forvaring, og fjerne det, opbevare det eller på anden måde disponere over

         det, alt sammen på ejerens risiko og regning.

2.18. Strander eller synker et fartøj i det til havnen hørende søområde og fjerner fartøjs-ejeren det ikke

         inden en af havneopsynets fastsat rimelig tidsfrist, kan havnebestyrelsen foranstalte fartøjet fjernet.

         Havnebestyrelsen er berettiget til at få udgifterne dækket af fartøjet eller dets ejer.

2.19. Vrag må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.

 

3.

Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1.  Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnebestyrelsen anviste bolværker, ramper og

        lignende.

3.2.  Umiddelbart efter søsætning/optagning er fartøjs-ejeren pligtig at rydde kajen for bukke, vogne,

        støtter, maling og andet grej.

3.3.  Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de arealer, der er bestemt dertil og efter

        aftale med havneopsynet.

3.4.  Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over en tilladt

        tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5.  Opbevaring af depoter med motorbrændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde sted

        med brandmyndighedernes tilladelse

3.6.  Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse, som kan  

        medføre brand ombord eller på kaj.

 

4.

Forskellige ordensbestemmelser

4.1.  Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod

        masten.

4.2.  Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises

        til benyttelse af de på havne-arealet opstillede affaldsbeholdere.

4.3.  Spildolie og lignende må ikke anbringes i almindelige affalds-beholdere, men skal fjernes fra havnens

        område eller anbringes i særligt opstillede beholdere for spildolie.

4.4.  Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt vand i havnen er forbudt.

4.5.  Badning i havnen er forbudt.

4.6.  Teltslagning, opstilling af campingvogn m.m. på havnens område må kun ske efter forudgående

        tilladelse fra havneopsynet.

4.7.  Parkering af campingvogn og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede

        parkeringspladser.

 

5.

Havneopsyn, skadeserstatning, straffebestemmelser

5.1.  Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havneopsynets anvisninger,

        herunder også efter anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

5.2.  Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men et af

        havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3.  Hvis en fartøjs-ejer ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af

        havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af dette skønnes nødvendigt, er havneopsynet

        berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som dermed

        måtte blive påført med udstyr, kan fartøjs-ejeren ikke forlange erstatning. Fartøjs-ejeren er pligtig at

        erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.4.  Fartøjs-ejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller fartøj

        måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer.

        Ovenstående skader på havneværket og fartøjer eller andre ulykker, som udsætter personer eller 

        ejendom for fare, skal straks meddeles til havneopsynet.


5.5.  Overtrædelse af de i dette reglement givne forskrifter straffes med bøde. Sager angående

        overtrædelse af reglementet behandles som politisager. Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå

        den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved erlæggelse af en af havnebestyrelsen fastsat

        bøde.

5.6.  I mangel af sådan mindelig ordning eller såfremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist,

        overgår sagen til behandling ved politi og domstole.

5.7.  Alle bøder, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen.

 

6.

Ikrafttræden

        Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v.,

        er godkendt af Kystinspektoratet ved brev af 12. december 1996 i overensstemmelse med § 3 i

        bekendtgørelse nr. 352 af 6. maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden den 1. januar

        1997.

                                             

Besøgende :161.906
 
Resumé af bestyrelsesmøde i Frederiksværk Lystbådehavn 09. november 2022.
Så nærmer det sig tiden hvor vi skal være færdig med at tage både op inden vinteren, og Onsdag den 30.11.2022 er den sidste dag Subliften kører. Ring på 47721190 mandag - fredag kl. 12.00-13.00 og aftalt tid.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 12. oktober 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 14. september2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 17. august 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 08. juni 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 11. maj 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 20. april 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 13. marts 2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.
Her følger resumé fra bestyrelsesmøde afholdt den onsdag 09.02.2022 for Frederiksværk Havn A.m.b.a.