Frederiksværk Havn A.m.b.a
Brugernavn:
Adgangskode:

 

Regler for sejlads på Roskilde fjord:

Natur

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste leve- og ynglesteder for vandfugle. Bl.a.

derfor er fjorden udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

Roskilde Fjord er meget lavvandet, og der findes ca. 30 små øer og holme i fjorden.

Den største ø - Eskilsø - har bakket morænelandskab, mens de øvrige består af

strandenge, sand- og stenrev. På holmene yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt

på 25-30 arter.


 

Oplevelser og friluftsliv

Roskilde Fjord har ikke alene betydning for fuglelivet. Også menneskenes aktivitet

på og omkring fjorden er stor. Fjordens mange muligheder for oplevelser tiltrækker

mange. Fritidsaktiviteten på fjorden kan til tider være meget tæt med bl.a. sejlbåde,

motorbåde, kanoer, kajakker og vindsurfere. Hertil kommer erhvervsmæssig sejlads

f.eks. fiskeri og rutetrafik.


 

Bestemmelser for færdsel på Roskilde Fjord

For at sikre at fjordens naturværdier ikke ødelægges, og at så mange som muligt

kan få glæde af dem, er der derfor fastsat en række regler for færdslen på Roskilde Fjord.

Reglerne findes i:

  • ◆ Bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat

  • ◆ Bekendtgørelsen om Selsø Sø Vildtreservat  

  • ◆ Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1985 - fredning af øer og holme i Roskilde Fjord
  • ◆ Reglement for sejlads med motorbåde m.m. ud for kysten i Roskilde politikreds
  • ◆ Reglement for sejlads med motorbåde m.m. ud for kysten i Frederikssund politikreds

Bestemmelserne er nærmere omtalt på bagsiden, og et kort over fjorden med de

forskellige sejladsbestemmelser findes på midtersiderne. Der gøres opmærksom

på, at der kan gælde andre regler for sejlads bl.a. inden for havneområderne


 

Bekendtgørelsen om Roskilde Fjord Vildtreservat

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 7. august 1995

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Roskilde Fjord som yngle-, raste og fourageringsområde

for vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder, ud over bestemmelser om færdsel,

også regler om jagt. Særligt udpegede områder er pålagt forbud mod færdsel eller hastighedsbegrænsning

på 8 knob. Sejladsbestemmelserne fremgår af kortet. Reservatgrænserne

fremgår bl.a. af søkortene Roskilde Fjord, nr. 117 Lynæs-Frederikssund og nr. 118 Frederikssund-Roskilde.


 

Bekendtgørelse om Selsø Sø Vildtreservat

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af 15. juni 1997

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Selsø Sø og omliggende landarealer som raste- og

yngleområde for vandfugle. Bekendtgørelsen indeholder et totalforbud mod jagt og færdsel

inden for reservatets område. Undtaget herfra er lodsejeres færdsel samt færdsel til fods

på anlagt sti til fugletårn i vildtreservatet.


 

Fredning af øer og holme i Roskilde Fjord

Overfredningsnævnets kendelse af 16. januar 1985

Øerne og holmene i fjorden er først og fremmest fredet for at sikre fuglenes ynglemuligheder.

Derfor er det forbudt at gå i land på øerne og holmene fra 1. april til 15. juli og i samme

periode er der endvidere forbud mod færdsel inden for en afstand på 50 meter fra øerne.

Øerne fremgår af samme søkort som Roskilde Fjord (beskrevet øverst). Adgangsforbudet

gælder ikke Eskilsø's nordvestlige del, hvor adgang er tilladt via molen på øens vestside.


 

Reglementer for sejlads med motorbåde m.m. ud for kysten i Roskilde politikreds

og Frederikssund politikreds

Reglementerne er udstedt henholdsvis den 23. maj 1995 og 15. maj 2002. Med hjemmel i

politivedtægten har politimestrene bl.a. bestemt, at motorbåde i Roskilde Fjord inden for

200 meter fra kysten ikke må sejle med en hastighed, så de planer. Det forudsættes endvidere,

at badende ikke udsættes for fare eller forulempes.

Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen har sammen udarbejdet denne

samlede fremstilling af de gældende regler for sejlads på Roskilde Fjord. Der henvises

endvidere til folderen: Roskilde Fjord Vildtreservat. Folderne kan fås ved henvendelse til:


 

Roskilde Amt Skov- og Naturstyrelsen Frederiksborg Amt

Teknik og Miljø Københavns og Tisvilde Statsskovdistrikter Teknik og Miljø

46 32 32 32 44 35 00 35 47 72 00 50 48 20 50 00.

Besøgende :150.248
 
Med henvisning til den forsatte store usikkerhed omkringCORONA / COVID19 og hvilke muligheder forsamlingsforbuddet tillader, er det fra havnens bestyrelse besluttet at udsætte dette års havnefest til 2022.
Hej Andelshavere, Sejlere og andre brugere af havnen. Nyt ansigt på havnen, fredag den 15.10.2021 startede Karsten Louw i sit nye virke som assistent her på havnen.
Hej Sejler, Andelshaver, Gæster m.m.Vi gør hvad vi kan for at holde driften af havnen kørende så normalt som muligt, indenfor myndighedernes anbefalinger.
Ved betalinger til havnen via Mobilepay er der sket en lille ændring,vi har fået et nyt 6 cifret nummer som skal bruges og det er 291603.
Havnen har valgt ny leverandør af Diesel og sælger nu SHELL GTL Fuel, som er fremstillet på naturgas der giver en renere forbrænding med mindre røgudvikling, færre skadelige stoffer og er næsten lugtfri. Produktet er biologisk nedbrydeligt. Prisen er Dk
Vi har forsat flaskegas på lager, men der er sket en ændring i udvalget. Den blå CGI 2 kg. flaske er udgået permanent og erstattes af blå CGI 3 kg. De øvrige flaskestørrelser er klar til salg fra havnekontoret. se nedenstående,